วจก จัดโครงการ ธรรมะรักษา

วันที่ 16 มกราคม 2567
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ผศ.ดร.รัตนา สีดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทำบุญคณะในโครงการ ธรรมะรักษา และไหว้เจ้าฟ้า พระพรหม และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในมหาวิทยาลัยฯ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »