รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์เพื่อสอบแข่งขันบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งนิติกร สังกัดงานนิติการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246559

Translate »