รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ณ วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

ด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร ๑ ไตร สำหรับสดับปกรณ์พระอัฐิ และเครื่องไทยธรรม ๑ ชุด สำหรับถวายพระสงฆ์ ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเพื่ออุทิศถวายสมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เนื่องในวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ปีที่ ๘๖ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ณ พระสถูปราชสกุลมหิดุล วัดปทุมวนาราม ราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246670

Translate »