มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีผู้ประสงค์มอบทุนรวมทั้งสิ้น 1,470,400 บาท แยกเก็บไว้ ในปี 2567 จำนวน 72,900 คงเหลือมอบในปีนี้ 1,397,500 บาท โดยมี นักศึกษา เข้ารับทุนจากทุกคณะ จำนวน 280 ทุน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1118342

Translate »