พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี กล่าวต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ คณาจารย์ นักศึกษา ในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 โดยมีผู้ประสงค์มอบทุนรวมทั้งสิ้น 1,470,400 บาท แยกเก็บไว้ ในปี 2567 จำนวน 72,900 คงเหลือมอบในปีนี้ 1,397,500 บาท โดยมี นักศึกษา เข้ารับทุนจากทุกคณะ จำนวน 280 ทุน ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

#vru#valaya#วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1223246

Translate »