ผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00น.

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรคณะศึกษาดูงานจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246972

Translate »