ประชุม คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2567

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี

ป็นประธานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม SLB 603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ ชั้น 6

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247267

Translate »