ประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 14 มีนาคม 2567

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งที่ 3/2567 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมเพื่อหารือในวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246974

Translate »