ประกาศผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (ปฏิบัติหน้าที่ครูพี่เลี้ยง) สังกัดโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »