ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งแม่บ้าน สังกัดสำนักส่งเสริมการเรียนรู้และบริการวิชาการ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
  ในพระบรมราชูปถัมภ์

  เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

  จ.ปทุมธานี 13180​

  Tel : 0-2529-0674-7

  Fax : 0-2529-2580

  Email : saraban@vru.ac.th

  number of visitors

  1246533

  Translate »