ขอเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าพิธีวางพวงมาลา 13 ตุลาคม 2566

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันพฤหัสบติที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๘.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ๒ ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎาไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชปถัมภ์

การแต่งกาย

– ผู้เข้าร่วมพิธี สวมใส่ชุดปกติขาว ไม่สวมหมวก และสวมหน้ากากอนามัยสีขาว

– ประชาชนทั่วไป : ชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพโทนสีเหลือง

– นักศึกษา สวมเครื่องแบบนักศึกษาตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »