กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความรู้สำหรับวิทยากรอบรม อบรม “Train the Trainer”

วันที่ 31 มกราคม 2567

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรม โครงการชุมชนดิจิทัล(Digital Community) เพื่อรองรับสังคมศตวรรษที่ 21 กิจกรรมเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะความรู้สำหรับวิทยากรอบรม อบรม “Train the Trainer” ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »