กิจกรรมประกวดแข่งขันทำพานพุ่มสักการะฯ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานมอบรางวัลและเกียรติบัตร การประกวดแข่งขันพานพุ่มสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ซึ่งรางวัลชนะเลิศได้แก่ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม นอกจากนั้นยังได้มอบรางวัลให้แก่ นักศึกษา ประกวดวาดภาพ และ ประกวดเรียงความอีกด้วย ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวจีนอีกด้วย
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร
#www.vru.ac.th
#http://pr.vru.ac.th
#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น
#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225447

Translate »