กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการเปิดกิจกรรมการทำสัญญาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาครูรัก(ษ์)ถิ่น ปีการศึกษา 2566 รุ่นที่ 4 ในโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน โดยมี ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

#V_Visionaryเป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์

#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1226363

Translate »