กิจกรรมการพัฒนาทักษะ SOFT SKILLS ผู้นำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 9

วันที่ 30 มกราคม 2567
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธาน กิจกรรมการพัฒนาทักษะ SOFT SKILLS ผู้นำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม รุ่นที่ 9 ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246973

Translate »