การเสนอรายชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดี “คณะครุศาสตร์”

        วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี ประธานการเสนอรายชื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการที่มาจากคณะที่มีการสรรหาคณบดี “คณะครุศาสตร์” โดยมีคณาจารย์ ที่มีสิทธิ์ เข้าร่วมการเสนอชื่อ ฯ อย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 7301 ชั้น 3 อาคาร 7 คณะครุศาสตร์

#vru #valaya #วไลยอลงกรณ์

#V_Visionary_เป็นผู้รอบรู้

#R_Responsibility_ทำงานด้วยความรับผิดชอบ

#U_Unity_ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247741

Translate »