การอบรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล เป็นประธานการอบรม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน กองทุนเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม SLB-603 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247672

Translate »