การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567

รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) “การวัดความสุขมวลรวมของชุมชุน (Gross Village Happiness)” ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246912

Translate »