การอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM)

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพนักพันธกิจสัมพันธ์ (Upskill-AM) การวัดและประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก(Social Return On Invertment)

ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ ชั้น 5 อาคาร 100 ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »