การพัฒนาแผนงาน/โจทย์วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐาน

วันที่ 29 มกราคม 2567
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนาแผนงาน/โจทย์วิจัยเน้นชุมชนเป็นฐาน ณ ห้องจงกลณี ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยรา่ชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246894

Translate »