การประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบ ERP

วันที่ 18 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.

ผศ.ดร.ภิศักดิ์ กัลยาณมิตร รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฎิบัติการการใช้งานระบบ ERP ณ ห้องประชุม SCC2504 อาคารเรียนรวมวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »