การประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และเสนอแผนโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.30-16.30 น.

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมสรุปผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2566 และเสนอแผนโครงการกิจกรรมประจำปีงบประมาณ 2567 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246963

Translate »