การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 5/2567

วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น.

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี 5/2567 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะครุศาสตร์

5.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.3 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.พ.) แทนตำแหน่งที่ว่าง

5.4 การอนุมัติปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษา

5.5 การอนุมัติอาจารย์พิเศษกรณีสอนมากกว่าร้อยละ 50

5.6 การปรับปรุงหลักสูตรเล็กน้อย สมอ. 08 จำนวน 6 หลักสูตร

5.7 การนำเกณฑ์ AUN-QA (ASEAN University Network Quality Assurance) มาใช้ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »