การประชุมชี้แจง การสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 13 ธันวาคม 2566

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม เป็นประธานการประชุมชี้แจง การสนับสนุนโครงการด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยใช้งบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไปพลางก่อนของกองทุนเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำหรับงบประมาณสนับสนุนงานมูลฐาน (Fundamental Fund) ณ ห้องประชุม 15-601 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »