การประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00น.

รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม SLB603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »