การประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานวันเจ้าฟ้า

วันที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 11.00น.
ผศ.ดร.ปัณณ์รภัส ถกลภักดี รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายต้อนรับ งานวันเจ้าฟ้า ณ ห้องประชุม SLB603 อาคารเรียนรสมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247672

Translate »