การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2567

วันศุกร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567เวลา 13.30 น.
รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 4/2567 ณ ห้องประชุม SLB 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์
โดยมีวาที่สำคัญคือ ระเบียบวาระที่ 3
3.1 รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ราชภัฏ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567
3.2 แผนการดำเนินกิจกรรม โครงการของสถาบันวิจัยและพัฒนา ระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2567
3.3 รายงานการจัดกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษาและรายงานผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2567
3.4 กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี พ.ศ.2567
3.5 รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567
3.6 รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ประจำเดือนมีนาคม 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246781

Translate »