การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 15-401 ชั้น 4 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246954

Translate »