การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 12 มีนาคม 2567
รศ.ดร.ฐิติพร พิชญกุล รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ยุทธศาสตร์ที่ 4 ของมหาวิทยาลัย ไตรมาศที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246917

Translate »