การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2567

วันที่ 11 มีนาคม 2567
ผศ.จิตเจริญ ศรขวัญ คณะครุศาสตร์ เป็นประธานโครงการจัดประชุมเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการโดยมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กิจกรรมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆในหน่วยงานของคณะครุศาสตร์ การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน EdPEx ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุม 7202 อาคารเรียน 7 คณะครุศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247740

Translate »