การประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 3 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247743

Translate »