การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2566

วันที่ 14 ธันวาคม 2566
รศ.ดร.อรสา จรูญธรรม รองอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม 603 ชั้น 6 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247744

Translate »