การทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566-2570

วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2570 และทบทวนแผนปฏิบัติการสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2566 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บคุลากรผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ 2 ชั้น 3 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

#Visionary_เป็นผู้รอบรู้และมีวิสัยทัศน์

#Activeness_ทำงานเชิงรุกริเริ่มสร้างสรรค์

#Liketolearn_สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

#Adaptive_ปรับตัวได้ดีพร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Yields_สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#AcceptanceandFriendliness_เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246891

Translate »