การดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย

วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00น.

รศ.ดร.สมบัติ คชสิทธิ์ อธิการบดีเป็นประธานการดำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษา การแลกเปลี่ยนการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กับ มหาวิทยาลัย ITB STIKOM Bali University ประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุมเจ้าฟ้า ชั้น 3 อาคาร 100ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1246941

Translate »