“กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และส่งเสริมจริธรรมนักศึกษา”

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567
ผศ.ดร.ธนาวุฒิ วงศ์อนันต์,ผศ.ชวาลา ละวาทิน ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรม “กระบวนการถ่ายทอดความเข้าใจ และส่งเสริมจริธรรมนักศึกษา” ณ ห้องประชุใ SLB 302 อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1247735

Translate »