กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วันที่ 24 มิถุนายน 2565

ผศ.พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ ผู้ช่วยอธิการบดี นำนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ด้วยวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก เครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (ไผ่เขียว) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชน และคนในชุมชนได้ตระหนักถึงโทษและไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ณ สะพานต้นซอยชุมชนหมู่ 6 พัฒนา (หน้าบ้านนายโม ตั้งตระกลู)

#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง

#Y_Yields สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์

#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในการเป็นกัลยาณมิตร

#www.vru.ac.th

#http://pr.vru.ac.th

#บัณฑิตจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น

#วไลยอลงกรณ์

#http://info.vru.ac.th/?p=3790

Leave a reply

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ในพระบรมราชูปถัมภ์

เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี 13180​

Tel : 0-2529-0674-7

Fax : 0-2529-2580

Email : saraban@vru.ac.th

number of visitors

1225447

Translate »