HOME | ข่าวประชาสัมพันธ์


  • กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต ประจำปี 2560 1. บัณฑิตกรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำผ่านเว็บไซต์และพิมพ์เอกสารชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. -21 พ.ค. 60 2. บัณฑิตชำระเงินค่าฝึกซ้อมฯ ได้ที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 18 เม.ย. - 21 พ.ค. 60 3. นำใบเสร็จที่ชำระเงินแล้วมารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 18-21 พ.ค. 60 (8 เม.ย. 2560)

« ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 49 ถัดไป »