ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๓   พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา และร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในอุดมศึกษา

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.) ในการประชุมครั้งที่ ๘ (๑๑๔)/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๖ ได้มีมติไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการอุดมศึกษา พ.ศ........... และ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารงานบุคคลในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.......... รายละเอียดปรากฏตาม หนังสือของสำนักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ. ๑๗๕/๒๕๕๗  ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๗  นั้น จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................