ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๒   รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่ มหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัย สำนัก สถาบัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๒๐-๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ และระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๕๗ ไปเรียบร้อยแล้วนั้น  ในการนี้ สำนักมาตรฐานและจัดการคุณภาพขอรายงานผล    การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................