ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๑   แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์   

 

สรุปเรื่อง  

 

    ตามที่กองนโยบายและแผน ได้นำ กรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘  และ (ร่าง) แผนการปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  เสนอ ต่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๘  จากการประชุมดังกล่าวนั้น ขอให้กองนโยบายและแผนจัดทำรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อให้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น นั้นกองนโยบายและแผน ได้ปรับปรุง  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘   ตามที่คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเสนอแล้วนั้น  กองนโยบายและแผนจึงขอเสนอ(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  ต่อคณะกรรมการบริหาร ให้ความเห็นชอบ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

- 

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................