ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๖  ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต และความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

สรุปเรื่อง  

 

                   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) ได้ดำเนินการให้สถาบันอุดมศึกษา จัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  โดย ก.พ.ร. กำหนดให้มีตัวชี้วัด คือ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิต” และ “ร้อยละของระดับความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา” สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้ประเมินอิสระได้ให้ความร่วมมือกับสำนักงาน ก.พ.ร. ทำการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการเกี่ยวกับคุณภาพการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษานำข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิตนักศึกษา และมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................