ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๕  ผลการประเมินการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

 

สรุปเรื่อง  

 

                   ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. ได้แจ้งผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ฯ มีตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด ผลคะแนน   ในภาพรวม ๔.๒๙๐๓  คะแนน แยกเป็นมิติภายนอก การประเมินประสิทธิผล ค่าคะแนนที่ได้ ๔.๒๓๙๐ คะแนน       การประเมินคุณภาพ คะแนนในภาพรวม  ๔.๔๓๖๐ มิติภายใน การประเมินประสิทธิภาพ คะแนนในภาพรวม ๔.๓๐๐๐ คะแนน และ การพัฒนาสถาบัน คะแนนภาพรวม ๔.๓๘๘๕ คะแนน  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................