ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๔  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ    ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

 

สรุปเรื่อง  

 

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ไว้เป็นจำนวนเงิน   ๔๘๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่ร้อยแปดสิบล้านบาทถ้วน) นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีรายรับจริง ณ วันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗ เป็นจำนวนเงิน ๔๕๒,๗๘๗,๙๖๘.- บาท (สี่ร้อยห้าสิบสองล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)   คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๓๓ จากการประมาณการรายได้  จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................