ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๑  การดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่ได้มีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๗ เนื่องจากมติสภามหาวิทยาลัยมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่จะต้องดำเนินการต่อไป จึงนำเสนอต่อ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ จำนวน ๑ เรื่อง ดังนี้

         

          ๑)  แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๗

         

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................