ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่    มิถุนายน  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐

                            ๔.๒   (ร่าง) ปฏิทินการดำเนินงานปฐมนิเทศและกิจกรรมของนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

                            ๔.๓   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            -ไม่มี-

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ