ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่  ๑๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๐

เวลา  ๑๓.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๐

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๔.๑   แจ้งมติสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐

                            ๔.๒   เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๖๑

                            ๔.๓   ข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๔.๕   รายงานการตั้งเบิกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๐

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   (ร่าง) แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ (ฉบับปรับปรุง) และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ