ระเบียบวาระการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่  /๒๕๖๐

วันจันทร์ที่  ๑๐  เมษายน  ๒๕๖๐

เวลา  ๐๙.๐๐  .

  ห้อง สสร. ๓๐๒  ชั้น ๓  อาคารส่งเสริมการเรียนรู้

--------------------------------------

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

                                   

ระเบียบวาระที่          รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐

                  

ระเบียบวาระที่         เรื่องสืบเนื่อง

                            -ไม่มี-

 

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                            ๔.๑   แจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและคณบดี

                            ๔.๒   การลงนามรับรองบุคลากรของหน่วยงานที่มีฐานะไม่เทียบเท่าคณะและไม่อยู่ในโครงสร้าง

                            ๔.๓   รายงานสรุปผลการใช้งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๐

                            ๔.๔   รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

                            ๔.๕   การใช้ระบบรายงานผลโครงการ vru Project monitering system

         ๔.๖   รายงานผลคะแนนการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

                                                                                                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                            ๕.๑   พิธีเปิด “ฝายมีชีวิตวไลยอลงกรณ์”

                                   

ระเบียบวาระที่          เรื่องอื่น ๆ