ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

                          ๕.๑   พิธีเปิด “ฝายมีชีวิตวไลยอลงกรณ์”

 

สรุปเรื่อง  

 

    สืบเนื่องจากงานวิชาศึกษาทั่วไปได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการ “การเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยจิตอาสาในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยฝายมีชีวิต” ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ บัดนี้ ได้ดำเนินการสร้างฝายเสร็จสมบูรณ์แล้ว จึงกำหนดให้มีพิธีเปิดในวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวัน “คุ้มครองโลก”

     งานวิชาศึกษาทั่วไปได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีหรือตัวแทนมาเป็นประธานในพิธีเปิดดังกล่าว จึงขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปโดยราบรื่นและสมฐานะของประธานในพิธี จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอพิจารณา

๑.  เห็นชอบอนุมัติ

๒.  สุดแต่จะสมควรพิจารณาเป็นประการใด

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................