ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๖  รายงานผลคะแนนการดำเนินการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

 

สรุปเรื่อง  

 

          ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้จัดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้ระบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐)

 โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการประเมินจากที่ปรึกษาโครงการ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP) ซึ่งมีผลคะแนนที่ปรากฏตามเอกสาร

๑. หนังสือที่ ปช ๐๐๐๑.๔๑/ว ๐๐๒๐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง แจ้งผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

๒. หนังสือที่ IRDP ๒๐๑๗/๐๐๑๖ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง ผลการประเมินITA ตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence-Based) ประจำปี ๒๕๕๙

จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ   

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๑.   ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)

๒.   มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................