ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๕  การใช้ระบบรายงานผลโครงการ vru Project monitering system

 

สรุปเรื่อง  

 

          กองนโยบายและแผนได้ดำเนินการร่วมกับศูนย์คอมพิวเตอร์ ในการจัดทำระบบรายงานผลโครงการ vru Project monitering system เพื่อใช้ในการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการของทุกหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์ในการลดปริมาณเอกสารการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ กิจกรรม และเพื่อให้ผู้บริหารสามารถกำกับ ติดตาม การดำเนินกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ     

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................