ระเบียบวาระที่       เรื่องเสนอเพื่อทราบ

                          ๔.๔  รายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

 

สรุปเรื่อง  

 

                   ตามที่มหาวิทยาลัยได้มีการประมาณการรายได้ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๙๐,๕๓๙,๘๕๐.- บาท (สามร้อยเก้าสิบล้านห้าแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) นั้น ศูนย์คอมพิวเตอร์ ขอรายงานผลการจัดเก็บรายได้จากการจัดการศึกษาและการดำเนินงานภารกิจอื่น ๆ ของมหาวิทยาลัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ข้อมูล ณ วันที่ ๗ เมษายน  ๒๕๖๐ จากการประมาณการรายได้ จึงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

 

 

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

-  

 

ประเด็นเสนอเพื่อทราบ

 

 

มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................